فلز تاران

دانلود آهنگ جدید میلاد بابایی اومدی پیشم

۱۰ دی ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید میلاد بابایی اومدی پیشم

امروز و برای این ساعت از آپ موزیک ، دانلود آهنگ جدید و شینیدنی خواننده میلاد بابایی با نام اومدی پیشم با متن و دو کیفیت عالی و بی نظیر

شعر : پدرام شهرابی / تنظیم کننده : امیر ارشیا

Download New Song BY : Milad Babaei | Oomadi Pisham WithText And Direct Links In Upmusic

bmbabaei دانلود آهنگ جدید میلاد بابایی اومدی پیشم

متن آهنگ اومدی پیشم از میلاد بابایی

♪♪♫♫♪♪♯

میلاد بابایی اومدی پیشم

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید میلاد بابایی اومدی پیشم

محاسبه حجم عملیات خاکی راهسازی و رسم منحنی بروکنر

۱۰ دی ۱۳۹۶

در این نوشتار تصمیم داریم به محاسبه حجم عملیات خاکی راهسازی بپردازیم. در ابتدا به نحوه ی محاسبه ی مساحت نیمرخ ها می پردازیم و در ادامه به چگونگی و تشریح منحنی بروکنر خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

با داشتن نیمرخ های عرضی و فواصل آن‌ها، می‌توان سطح نیمرخ‌ها و سپس به محاسبه حجم عملیات خاکی راهسازی بین هر دو نیمرخ متوالی پرداخت. بـدین ترتیب که ابتدا سطح یکایک نیمرخ های عرضی محاسبه می‌شود. سپس با داشتن فاصله ی بین دو نیمرخ، حجـم خـاک بـین دو نیمـرخ متـوالی محاسـبه می‌گردد.

پیشنهاد دانلود: جزوه آموزش Civil 3D 2018 برای انجام پروژه راهسازی

مقطع عرضی عملیات خاکی

شکل ۱ – یک نمونه مقطع عرضی عملیات خاکی

محاسبه سطح نیمرخ های عرضی

نیمرخ های عرضی برحسب نوع عملیات خاکی بـه انـواع خـاکریزی، خـاکبرداری و مخـتلط (خـاکریزی و خـاکبرداری) تقسـیم مـی شـوند و محاسبه ی سطح هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه انجام می‌گیرد.

نیمرخ عرضی خاکریزی، خاکبرداری و مختلط

شکل ۲ – نیمرخ های عرضی خاکریزی، خاکبرداری و مختلط

روش های متداول در محاسبه سطح نیمرخ های عرضی

الف- استفاده از کاغذ شطرنجی یا میلیمتری: با استفاده از کاغذ میلیمتری شفاف و قرار دادن آن روی نقشه می‌تـوان مسـاحت قطعـه زمـین را حساب کرد؛ به این طریق که با شمردن مربع های کامل و ناقص و جمع آن‌ها مساحت موردنظر بدست آید.

ب- روش تبدیل به سطوح هندسی منظم: با تبدیل سطح نیمرخ به چند ضلعی های مـنظم هندسـی و روابـط مسـاحت آن هـا، مـی تـوان سـطح نیمرخ های عرضی را تعیین نمود. به عنوان مثال یک سطح نامنظم خاکریزی یا خاکبرداری یا مختلط را می‌توان به چنـدین مسـتطیل، مثلـث و یا ذوزنقه تبدیل نمود که دارای مختصات و در نتیجه اضلاع معلوم هستند.

ج- استفاده از پلانی متر: پلانی متر وسیله ای است مکانیکی برای اندازه گیری (محاسبۀ) مساحت بر روی کاغذ که بـا حرکـت دادن نـوک سـوزن مربـوط به آن بـه دور محـیط نقشه، می‌توان مساحت آن را به دست آورد. این دستگاه دارای انواع گوناگونی است که بعضی از آن‌ها دارای یک قطب ثابـت مـی باشـند و بعضـی دارای یک قطب ثابت دیسکی می‌باشند و برخی دارای دوچرخ گردان هستند اما همه آن‌ها دارای یک بازوی متحرک اند که یک سـو آن بـه یـک دستگاه شمارنده که قسمت اصلی دستگاه و مساحت را به صورت مکانیکی با یک شماره اندازه (نومراتور) نشـان مـی دهـد وصـل اسـت و سـر دیگر بازو یک نشانه می‌باشد بصورت سوزن یا به صورت یک عدسی است که در وسط آن علامتی قرار دارد، کـافی اسـت پلانتیمتـر را در محـل مناسبی قرار دهید؛ نشانه مربوط را در دست گرفته و روی محیط نقشه که می‌خواهیم مساحت آن را پیدا کنیم حرکت می‌دهیم دستگاه بـه طـور خودکار مساحت را پیدا می‌کند البته عدد حاصله را در ضریب دستگاه ضرب می‌کنیم.

د- روش مختصاتی: این روش متداول‌ترین روش در محاسبه ی سطوح نیمرخ های عرضـی در راهسـازی اسـت کـه در آن یـک نقطـه از سـطح نیمرخ (مثلاً وسط سطح راه) را به عنوان مبدأ مختصات در نظر می‌گیرند و مختصات سایر نقاط را نسبت به آن می‌سنجند. اگر در یک قطعه زمین، تمام رأس‌هایش مشخص باشد می‌توان با استفاده از فرمول زیر مساحت قطعه زمین را محاسبه کرد.

محاسبه سطح نیمرخ

محاسبه حجم عملیات خاکی راهسازی

پس از مشخص شدن خط پروژه روی پروفیل طولی، ارتفاع نقاط پروژه در محل های میخ کوبی مشخص می‌شود که ایـن ارتفـاع همـان ارتفـاع نقاط میانی پروفیل عرضی می‌باشد. با داشتن ارتفاع نقطه میانی و شیب عرضی مسیر، خـط عرضـی پـروژه نیـز مشـخص مـی شـود. حـال هـر قسمتی از زمین بالای خط پروژه بود، نیاز به خاکبرداری و هر قسمتی از خط زمین، پایین خط پروژه بود نیاز به خاکریزی دارد. در واقع محاسبه حجم عملیات خاکی راهسازی یعنی مقایسه حجم خاکریزی و خاکبرداری و ایجاد حالت تعادل بین این دو. در پروفیل هایی که هم خاکبرداری وجود دارد و هم خاکریزی، حجم عملیات خاکی برابر با تفاضل خاکبرداری و خاکریزی می‌باشد.

روش های محاسبه حجم عملیات خاکی راهسازی

در این قسمت به تشریح سه روش محاسبه حجم عملیات خاکی راهسازی می پردازیم.

۱- روش میانگین

الف) با داشتن مساحت دو وجه و طول بین این دو وجه حجم موردنظر طبق شکل و فرمول زیر بدست می‌آید.

محاسبه حجم عملیات خاکی راهسازی

ب) با داشتن اختلاف ارتفاع اضلاع و مساحت سطح رویه
S = مساحت سطح رویه

معادله 2

۲-  روش سیمپون:

معادله 3

۳- روش شبکه بندی:

این روش محاسبه حجم عملیات خاکی راهسازی برای تعیین حجم زمین های وسیع کاربرد دارد که معمولاً به دو روش شبکه بندی می‌شود.

۱) شبکه بندی مستطیلی یا مربعی
۲) شبکه بندی مثلثی

الف- شبکه بندی مستطیلی یا مربعی

معادله 4

روابط محاسبه حجم عملیات خاکی

ب- شبکه بندی مثلثی:

معادله 5

جابجایی خاک

پس از محاسبه حجم عملیات خاکی راهسازی بین پروفیل های عرضی در طول کل مسیر، تمامی حجم خاکبرداری‌ها و خاکریز‌ها را با هـم جمـع جبـری نموده تا مشخص گردد که در کل چه حجمی خاکبرداری یا خاکریز داریم. اگر حجم خاک یک تکه از مسیر را برابر Vc در نظر بگیریم، این حجم خاک باید به فاصله di برده شـود. یعنـی V۱ را تـا d۱ و V۲ را تـا d۲ جابه جا نماییم. مجموع حمل این خاک‌ها در این فاصله را می‌توان یک کار مکانیکی یا عزم خاک نامید. عزم متوسط حمل از مجموع عزم‌ها تقسیم بر مجموع حجم‌ها بدست می‌آید:

معادله 6

هر چه این فاصله کمتر باشد، بهتر است (اقتصادی‌تر است). برای اینکه بدانیم در طول مسیر تفاوت حجم خاکبرداری و خـاکریز و فاصـله حمـل چه مقدار است از روش منحنی بروکنر استفاده می‌کنیم. در طول کل مسیر اگر حجم خاک کنده شده بیشتر از حجم خاکریز باشد، خاک اضافی را باید دپو نمود، و اگر حجم خاک کنده شـده کمتـر از حجم خاکریز باشد، باید مقداری خاک از قرضه آورد. در ضمن باید در نظر داشت که حجم خاک برای خاکریز با در نظر گـرفتن ضـریب تـراکم و حجم خاک برای دپو (از خاکبرداری) با در نظر گرفتن ضریب تورم در محاسبه منظور گردد.

منحنی بروکنر (دیاگرام جرم)

در مسیرهای طولانی با رسم منحنی بروکنر، نوع خاصی از جابه جایی خاک در پروژه جهت حداقل کـردن هزینـه هـای عملیـات خـاکی تعیـین می‌شود. محنی بروکنر، متشکل از سطوح بسته ای است که نحوه ی انجام عملیات خـاکی را مشـخص مـی نمایـد و در واقـع هـدف از رسـم ایـن منحنی آن است که کمبود یا اضافه ی خاک در انتهای پروژه محاسبه شود و بتوان تعیین کرد که اقتصـادی تـرین طریقـه ی حمـل خـاک بـرای انجام عملیات خاکی، به چه صورتی است.

برای رسم منحنی بروکنر، یک خط افقی که شماره پروفیل های عرضی با مقیاس طولی نوشته شده را رسم می‌نمـاییم (خـط اسـاس) سـپس دو محور عمودی از دو طرف محور افقی (محور عمودی به سمت بالا بیانگر خاکریز f و به سمت پایین بیـانگر خـاکبرداری C مـی باشـد) رسـم نموده که با مقیاس، حجم خاک را نشان می‌دهیم. رقم آخرین ستون جدول محاسبه خاک را در راسـتای هـر شـماره پروفیـل عرضـی (محـور افقی x‌ها) در طول مسیر نشان می‌دهیم (مقدارهای + در بالا و مقدرهای – در پایین.) این نقاط را به هم دیگر وصل می‌کنیم که منحنی بروکنر بدست می‌آید.

پس از رسم منحنی بروکنر، ۳ حالت اتفاق می‌افتد:

الف) منحنی بروکنر در چند نقطه خط اساس را قطع می‌کند (صفر می‌گردد) که حجم خاکریز‌ها با خاکبرداری هـا از ابتـدا تـا ایـن نقطـه برابـر است که آن را نقطه برابری می‌ نامند.

ب) انتهای منحنی زیرخط اساس قرار می‌گیرد، (حجم خاکبرداری هـا بیشـ‌تر از خاکریزهـا مـی باشـد) کـه نشـانگر اضـافه تـر بـودن خـاک در خاکبرداری است و خاک اضافی باید به محل دپو برده شود.

ج) انتهای منحنی بالای خط اساس قرار می‌گیرد (حجم خاکریز‌ها بیشتر از خاکبرداری‌ها می‌باشد) که بیانگر کمبود خـاک اسـت و ایـن خـاک باید از محل قرضه جبران گردد.

خط توزیع:

هر خط موازی خط اساس که منحنی بروکنر را در دو نقطه قطع نماید، خط بالانسی است) برابـری حجـم خـاک (بـین آن دو نقطـه کـه آن را خط توزیع (خط پخش) می‌نامیم. این خط منحنی بروکنر را به تعدادی سطوح بسته در بالا و پایین تقسیم می‌کند. هدف از رسم خط توزیع، خطی است موازی خط پایه که فاصله های جابه جایی خاک را کمتر کند و به عبارتی دیگر، مناسـب تـرین محـل خـط توزیع محلی است که با قرارگیری خط توزیع در آن، عزم های حمل حداقل گردد. با توجه به اینکه مساحت محصور بـه منحنـی بروکنـر و خـط توزیع بیانگر عزم حمل است، بنابراین هرگاه مساحت محصور بین این سطوح و خطی دلخواه موازی خط اساس، به حـداقل میزان خـود رسـید، آن خط بهترین محل قرار گیری خط توزیع را نشان می‌دهد.

یافتن محل دقیق خط پخش (خط توزیع) بسیار مهم است. در حالت ایده آل (بهینه) یعنی زمانی که محدودیتی در محل قرضه یـا دپـو نداشـته باشیم، بهترین محل خط پخش جایی است که سطوح پایین (بین خط پخش و منحنی) با سـطوح بـالا برابـر باشـد یـا بـرای سـهولت، قاعـده سطوح بالا و پایین برابر باشد و یا به عبارت دیگر:

۱) هرگاه در هنگام انتقال خط توزیع از سـمت خـط اسـاس بـه سـمت خـط پایـان، اخـتلاف قاعده های سطوح تحتانی و فوقانی، صفر شود، مناسب‌ترین خط توزیع از آن نقطه می‌ گذرد.

۲) هرگاه در انتقال خط توزیع از سمت خـط اسـاس به سمت خط پایان، اختلاف قاعده های سطوح تحتانی و فوقانی کم کم کاهش یابد، بهترین محل خط توزیع، خط پایان خواهـد بـود.

۳) هرگـاه در انتقال خط توزیع از سمت خط اساس به سمت خط پایان، اختلاف قاعده های سطوح تحتـانی و فوقـانی رفتـه رفتـه رو بـه افـزایش گـذارد، بهترین خط توزیع‌‌ همان خط اساس است.

دوهفته نامه «طراح امروز»، شماره ۳۲، نیمه اول دی ماه ۱۳۹۶

۱۰ دی ۱۳۹۶

‘}
];

دوهفته نامه سراسری «طراح امروز»
تحلیلی/ خبری/ آموزشی
طراحی/ معماری
سال دوم، شماره ۳۲
نیمه اول دی ماه ۱۳۹۶

سی و دومین شماره از دوهفته نامه «طراح امروز» منتشر شد و در کیوسک های مطبوعاتی سراسر کشور توزیع شد.

• فهرست بخشی از مطالب این شماره:

یادداشت سردبیر:
کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند/ سروش بخت‌مینو

یادداشت امروز:
– تصویب محدودیت‌ها در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به سود کیست؟/ مهشید معتمد

امروز:
– از زبان و معماری: لهجه/ محسن اکبرزاده

راه نو:
– تکرار تاریخی یک انحطاط سیستمی/ رضا ظُهرابی

دریچه:
– معماری شب و شیفتگان سرخورده؛ در گفت‌وگو با «آرلن استپانیان»/ مهرنوش سهیلی‌راد

شهر و منظر:
– روایتِ غایبان شهر در قاب دوربین‌های مستند/ پرستو جعفری
– ری؛ شهری به قدمت تاریخ/ سیدشهاب میرفتاح

حرفه:
– بی‌عدالتی‌های آشکار و نهان در سازمان نظام‌مهندسی/ مژگان مختاری

نگاه امروز:
– لزوم تغییر دانش‌بنیان در سیستم‌های سنتی برای «پیشگیری» از بحران؛ مادام رانوسکایا و باغ‌های آلبالوی سرزمین ما…/ نگین نجارازلی

منطقه آزاد:
– از پیشا شبکه اجتماعی تا پسا شبکه؛ آیا شبکه‌های اجتماعی نباید در ازای فعالیت کاربران به آن‌ها پول بدهند؟/ محسن سمسارزاده
– دودِ ایشان دودمان شهر را به باد داده است…/ مهدی فیض‌آبادی
– کار طراح در پیشه‌ی معماری؛ بخش دوم: چرخه‌ی طراحی و ضدطراحی/ مهشید معتمد

حرفه نگاری:
– شبیه‌سازی معماری؛ از ایده تا واقعیت؛ فتوتراپی (بخش اول)/ محسن هاشمی
– از زبان معصومه ترخاصی می‌شنویم؛ مشق‌های معماری با سرفصل‌های پُر پرستیژ/ مهرنوش سهیلی‌راد

مکث:
– بازار خودفروشی؛ نگاهی به مجموعه‌داستان دوبلینی‌های جیمز جویس/ رضا رحمتی‌راد
– نگاهی به نقاشی‌های ادوارد هاپر: ایستِ امید/ رضا رحمتی‌راد
– پیش‌بینی سرانجام ایده‌ها در دنیای واقعی…/ فاطمه باطنی

صفحه آخر:
– عکس _نوشته‌ی نیم‌ماه/ نازنین مرادی
– درباره‌ی کتاب «از گذر گل تا دل»؛ تالیف «حسام‌الدین سراج»/ پرستو جعفری

سایت مرتبط: www.designer-magazine.com
دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Follow Memarnews

دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

۱۰ دی ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

آهنگ زیبا و بسیار شنیدنی آوان بند بنام رو سر بنه به بالین همراه با متن و دو کیفیت 320 و 128

شعر : مولانا / آهنگسازی : مهرزاد عسکری / تنظیم کننده : شعیب عرب / خواننده : میلاد و مهرزاد عسکری

Exclusive Song: Avan Band – “Ro Sar Beneh Be Balin” With Text And Direct Links In UpMusic

photo ۲۰۱۷ ۱۲ ۳۱ ۱۵ ۰۰ ۵۶ دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

متن آهنگ رو سر بنه به بالین آوان باند

♪♪♫♫♪♪♯

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

ترک من خراب شب گرد مبتلا کن

ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

♪ شعر : مولانا ♪

♪♪♫♫♪♪♯ ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن ♪♪♫♫♪♪♯

تو صبر کن وفا کن

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

برو جفا کن

ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن

تو صبر کن وفا کن

UpMusicTag دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

♪ آهنگسازی : مهرزاد عسکری ♪

UpMusicTag دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

برو جفا کن

گر مهر باز در ره  چون زمرد

از برق این زمرد هی دفع اژدها کن

دردیست غیر مردن آن را دوا نباشد

♪♪♫♫♪♪♯ پس من چگونه گویم که این درد را دوا کن ♪♪♫♫♪♪♯

ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن

تو صبر کن وفا کن

♪ تنظیم کننده : شعیب عرب ♪

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

برو جفا کن

ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن

تو صبر کن وفا کن

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

برو جفا کن

♪♪♫♫♪♪♯

آوان باند رو سر بنه به بالین

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

نشست «بررسی پروژه مرمت و تغییر کاربری کافه نزدیک کتاب»

۱۰ دی ۱۳۹۶

نشست «بررسی پروژه مرمت و تغییر کاربری کافه نزدیک کتاب»

‘, layer: ‘

‘}
];

انجمن علمی مرمت بافت و بنای دانشگاه تهران برگزار می کند:
سلسله نشست‌های انجمن مرمت دانشگاه تهران
نشست «بررسی پروژه مرمت و تغییر کاربری کافه نزدیک کتاب»

سخنران:
فرهاد دولت آبادی

* حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

زمان: یکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۲ الی ۱۴
مکان: تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، سالن قضاوت دکتری شهرسازی
دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Follow Memarnews

مطالب پیشنهادی :

سخنرانی‌های ماهانه کمیته آموزش ایکوموس ایران؛ دی ۱۳۹۶

۱۰ دی ۱۳۹۶

سخنرانی‌های ماهانه کمیته آموزش ایکوموس ایران؛ دی ۱۳۹۶

‘, layer: ‘

‘}
];

کمیته آموزش ایکوموس ایران برگزار می کند:
نشست‌های علمی‌ تخصصی موسسه فرهنگی ایکوموس ایران
نشست  ۹۲
دو سخنرانی

موضوع سخنرانی اول:
دارالاربعۀ بم:
نگاهی به منظر فرهنگی گستردۀ میراث جهانی بم

سخنران:
لیلا فاضل

 

 

*********

موضوع سخنرانی دوم:
قنات قصبۀ گناباد:
مدیریت آن و چالش‌های پیش رو

سخنران:
محمدرضا محمودی

 

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

زمان: سه‌شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۵ الی ۱۷
مکان: تالار دکتر شیرازی، واقع در خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره ۲۱۶۹، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان
دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Follow Memarnews

مطالب پیشنهادی :

آئین رونمایی از کتاب «فضای حافظ»

۱۰ دی ۱۳۹۶

‘},
{id: 43858, image: ‘http://memarnews.com/wp-content/uploads/2017/12/runamaii-az-ketabe-fazaye-hafez.jpg’, thumb: ‘http://memarnews.com/wp-content/uploads/2017/12/runamaii-az-ketabe-fazaye-hafez-150×150.jpg’, permalink: ‘

‘}
];

انجمن مفاخر معماری ایران با همکاری موسسه فضا برگزار می کند:
آئین رونمایی از کتاب «فضای حافظ»

با حضور:
محمدرضا اصلانی؛ فیلم ساز، شاعر و مدرس پیشکسوت سینما
– محمدرضا حائری؛ معمار، شهرساز و مدرس معماری
– علی اصغر ضرابی؛ محقق و منقد ادبی
– کوروش متین؛ موسیقیدان و معمار

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

زمان: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵

 

 

• معرفی کتاب «فضای حافظ» :

نویسنده: محمدمنصور فلامکی
ناشر: انتشارات موسسه فضا
تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۹۶
تعداد صفحه: ۳۷۴
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

در بخش‌هایی از کتاب چنین می‌خوانیم:
«امروز روی به دستان حافظ داریم تا مگر بتوانیم به توانمندی‌های ادب‌فارسی در کاوش عالم ‌معنایی بنگریم که وی در گذار از «علم» به «خیال» و بالعکس برای ما می‌نمایاند.»

«پیگیری مقوله‌ی فضای شعر و بازشناخت کمّ‌وکیفِ آن، حقّ معماران نیز است و به‌میان‌آوردن و به‌کاربردنِ ابزارهای این امر نیز کاری است نهاده در محفل معماران؛ غزل حافظ را معماران نیز می‌توانند بکاوند و هرآینه نکته‌هایی ناگفته و مقبول یافتند، بازگویند.»

«انگیزه‌ی اصلی ما برای ارائه‌ی این کتاب، پرداختن به مقوله‌ی «فضا» در جهان حافظ بوده‌ است.»

«غزل‌ها همانند بناهایی که بار معنایی و هنری و انسانی‌ـ‌فرهنگی پیدامی‌کنند، در دو جهت اصلی تابناک می‌شوند: نخست، در محفل خود یعنی در سنجش مستقیم با یکدیگر، توسط یک‌یک بازشناسندگان و دوم، توسط جمع شنوندگان و خوانندگان شعرها و آن زیستمندان شهرنشین که با ساختمانی که مقبول آمده‌است، سروکار پیدامی‌کنند.»

«نزد حافظ سخن از «مقیاس» هر چیز به‌میان‌می‌آید که بتواند به تناسب دورشدن از جایی که در آن استقرار یافته، مفهوم یا معنایی متمایز پیداکند؛ گاه چندان متعالی شود که جز در فضایی مفروض نیاید و گاه دیگر، آن‌چه را خرد جلوه‌می‌کند ـ چه صُراحی باشد و چه دُرد ـ از جایی که در آن استقرار یافته، چندان دور می‌برد که خواننده‌ی غزل را به جهانی والاتر پرواز می‌دهد.»

«گذر از «خیال» به «علم» نه راهی یکسره روشن و یکسویه است و نه راهی است چنان که نتواند، علی‌رغم گذارهایی پیش‌بینی‌ناشدنی، تصوّر شود؛ که در نهایت، عاشق را به معشوق می‌رساند اما اندام وی را به «هلالی» تقلیل حجم می‌دهد.»

«در طول راهی که رهرو از عالم خیال به عالم علم طی می‌کند، بیش از هر چیز دیگر، فضاهایی نقش‌ساز می‌شوند که مایه‌ی اصلی خود را در جهان روزمرّه می‌یابند؛ اما همین جهان روزمرّه است که به سیاق خود، صحنه‌هایی از عدم‌یقین را بر ذهن آدمی‌زاده می‌نشاند.»

«سخن ما در زمینه­ ی ذات معماری است که هم حافظ را کاوشگر و ژرف­نگر و منتقد عالم زندگی آدمیان می­ کند و هم انسان­ها را وا می­ دارد تا به معنی و مفهوم آفرینش فضای زیستی ـ یا بهتر، به حقیقت­ های قابل آفرینش در پهنه­ ی بی­کران فضا ـ بیاندیشند.»

«در طول یادداشت‌های گوناگون و هم‌پیوند این کتاب، سخنی متمایز درباب «معماری» می‌خوانیم؛ جایی که معماریِ فضا، نه معماریِ فضای‌ساخته‌شده است ـ که آن را سفت‌شده نیز نامیده‌ایم ـ بل گزارشی است که سخن از برداشت‌های برخاسته از جهانِ‌معنا دارد و ذهن را جای دریافت و محفل انباشت یافته‌ها و گستره‌های خاص سنجش‌ها و گزینش‌های آدمی‌زاده می‌خواهد. این‌جاست که فضا می‌تواند خود را به عنوان مکان دریافت‌های گونه‌گون، معنی و مفهوم، برای دوستداران عالم سنجش بنمایاند.»

• فهرست مطالب کتاب:

کتاب اوّل
فصل اول: «ساختار فضا» – «ویژگی فضا»
فصل دوّم: «ابزارها و گستره­ های فضا»
فصل سوّم: «درباره­ ی فضای تغزل» ـ «نقش زمان، در تصویرسازی­ های کلامی» ـ «شالوده­ ی سخن شعر» ـ «تغزّل: از گام­ های پروازگر تا تصویرهایی از آزادگی»

کتاب دوّم
فصل اوّل: «فضای حافظ و گذار در گردونه­ ی تغزل»
فصل دوّم: «فضاها و محفل­ ها»
فصل سوّم: «خیال و گستره­ های آن در زبان و ادب فارسی»

کتاب سوّم
فصل اوّل: «حافظ و فضای او»
فصل دوّم: «حافظ در فضای تغزّل»
فصل سوّم: «کاوش شالوده و شالوده­ی ساختاری غزل­ های حافظ» ـ «چگونگی­ های بنای شالوده­ یی غزل نزد حافظ»
فصل چهارم: «گامی در راه شناخت فضای تغزّلی حافظ»
فصل پنجم: «چگونگی­ های ابزارمندی سخن تغزّلی»
فصل ششم: «شالوده ­ی غزل­ های حافظ»
فصل هفتم: «شناخت ساختارمند سخن حافظ»

 

 • «برنامه بیستمین دوره هم‌اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران در دی ماه ۱۳۹۶» :
  – از دریای پارس تا دریای چین
  چهارشنبه ۶ دی ۹۶، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
  • فضای حافظ
  چهارشنبه ۱۳ دی ۹۶، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
  – از دارالفنون تا دانشگاه تهران
  چهارشنبه ۲۰ دی ۹۶، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
  – بهرام فریور صدری
  چهارشنبه ۲۷ دی ۹۶، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Follow Memarnews

اعلام نتایج دهمین جشنواره ملی دانشجویی حرکت

۱۰ دی ۱۳۹۶

اعلام نتایج دهمین جشنواره ملی دانشجویی حرکت

بنا بر اعلام دبیرخانه دهمین جشنواره ملی دانشجویی حرکت؛ مراسم اختتامیه جشنواره مورخ ۷ دی ماه با حضور معاون و مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ مسئولان دانشگاه رازی و جمعی از مسئولان استانی در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم از انجمن های علمی دانشجویی، گروه های دانشجویی و دانشجویان برتر در قالب دو عنوان “شایسته تقدیر” و “برگزیده” تقدیر به عمل آمد.
همچنین در این مراسم دانشگاه های برتر در حوزه عملکرد انجمن های علمی دانشجویی، اتحادیه های برتر وغرفه های برتر معرفی شدند و لوح سپاس و تندیس جشنواره را دریافت کردند.

 

 

• اسامی برگزیدگان جشنواره در حوزه “هنر و معماری” به شرح زیر است:

جایزه فعالیت علمی خلاقانه:
برگزیده: دانشگاه علم و صنعت/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی تحصیلات تکمیلی
برگزیده: دانشگاه شهید چمران اهواز/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی هنر
شایسته تقدیر: دانشگاه پیام نور/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی معماری
شایسته تقدیر: دانشگاه یزد/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی شهرسازی
شایسته تقدیر: دانشگاه مازندران/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی معماری

جایزه نشریه علمی:
برگزیده: دانشگاه تبریز/ گروه هنرو معماری/ انجمن علمی معماری
برگزیده: دانشگاه صنعتی جندی شاپور/ گروه هنرو معماری/ انجمن علمی معماری و شهرسازی
شایسته تقدیر: دانشگاه بین المللی قزوین/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی معماری و شهرسازی
شایسته تقدیر: دانشگاه شهید چمران اهواز/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی هنر
شایسته تقدیر: دانشگاه شیراز/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی شهرسازی

جایزه مسابقه علمی:
شایسته تقدیر: دانشگاه علم و صنعت/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی معماری و شهرسازی
شایسته تقدیر: دانشگاه پیام نور/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی معماری
شایسته تقدیر: دانشگاه تبریز/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی معماری
شایسته تقدیر: دانشگاه شیراز/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی معماری
شایسته تقدیر: دانشگاه گرمسار/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی معماری

جایزه فضای مجازی:
برگزیده: دانشگاه رازی کرمانشاه/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی معماری
شایسته تقدیر: دانشگاه تربیت مدرس/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی طراحی شهری
شایسته تقدیر: دانشگاه فردوسی مشهد/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی شهرسازی
شایسته تقدیر: دانشگاه شهید باهنر کرمان/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی مرمت و احیای بنای تاریخی

جایزه انجمن‌ علمی:
شایسته تقدیر: دانشگاه رازی علم و صنعت/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی معماری و شهرسازی
شایسته تقدیر: دانشگاه رازی کرمانشاه/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی معماری
شایسته تقدیر: دانشگاه شمال آمل/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی معماری و شهرسازی
شایسته تقدیر: دانشگاه شهید باهنر کرمان/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی مرمت و احیای بنای تاریخی
شایسته تقدیر: دانشگاه شیراز/ گروه هنر و معماری/ انجمن علمی شهرسازی

 

• دانشگاه‌های شایسته تقدیر در حوزه عملکرد انجمن های علمی دانشجویی:
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه زابل
دانشگاه مراغه*

* دانشگاه مراغه، دانشگاه شایسته تقدیر به خاطرکسب بیشترین میزان رشد در کسب عناوین برگزیده و شایسته تقدیر در جشنواره ملی حرکت و فعالیت‌های چشمگیر انجمن های علمی دانشجویی آن دانشگاه.

 

• دانشگاه‌های برگزیده در حوزه عملکرد انجمن های علمی دانشجویی:
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شیراز
دانشگاه تبریز
دانشگاه تهران

 

• اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی برتر:
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی – اتحادیه برگزیده
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی معماری، شهرسازی و مرمت – اتحادیه شایسته تقدیر
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران – اتحادیه شایسته تقدیر
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی دامپزشکی – اتحادیه شایسته تقدیر
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری – اتحادیه شایسته تقدیر
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم اجتماعی – اتحادیه شایسته تقدیر

 

• غرفه های برگزیده:
دانشگاه مازندران
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
موسسه آموزش عالی زند شیراز

 

• غرفه های شایسته تقدیر:
دانشگاه محقق اردبیلی
حکیم سبزواری
علوم کشاورزی و منابع طیبعی گرگان
فردوسی مشهد

• لینک سایر برندگان در دیگر حوزه ها

لینک مرتبط: دهمین جشنواره ملی دانشجویی حرکت؛ دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه های ایران

منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

share Memarnews content
Follow Memarnews

مسابقه طراحی الگوهای پیشنهادی خانه های مسکونی درمناطق جلگه ای وساحلی روستایی گیلان

۱۰ دی ۱۳۹۶

‘},
{id: 43877, image: ‘http://memarnews.com/wp-content/uploads/2017/12/mosabeqe-tarahi-memaerie-olgoye-pishnahadie-khanehaye-maskuni.jpg’, thumb: ‘http://memarnews.com/wp-content/uploads/2017/12/mosabeqe-tarahi-memaerie-olgoye-pishnahadie-khanehaye-maskuni-150×150.jpg’, permalink: ‘

‘}
];

فراخوان مسابقه طراحی معماری الگوهای پیشنهادی خانه های مسکونی در مناطق جلگه ای و ساحلی روستایی گیلان

مجری:
کمیسیون تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان

مقدمه:
معماری روستایی گیلان که حاصل تفاهم و ارتباط مسالمت آمیز انسان با محیط و طبیعت منحصر بفرد گیلان بوده،در عین برآوردن نیازهای فیزیکی و مادی ،موجب تجلی شاعرانه ذوق و خلاقیت آفرینندگانش در مهار نیروهای سرکش طبیعت نیز شده است.به گونه ای که تجربه زندگی در این بناها ، انسان را به تحسین وامی دارد.
با مروری بر ساخت و سازهای چند دهه اخیر در مناطق روستایی گیلان به روشنی می توان دریافت به جز اندک موارد ، اکثر ساختمانهای جدید به دور از هرگونه ارتباط با معماری بومی بوده و با شناخت ناکافی و نادرست و بی تفاوتی به اقلیم و فرهنگ غنی این خطه بنا شده اند .

امروز تلاش در جهت حفظ و احیاء طبیعت و محیط زیست و به دنبال آن بافت های ارزشمند روستایی و جلوگیری از تخریب آنها،صرفه جویی درمصرف انرژی به وظیفه ای همگانی بدل شده است. استفاده از مصالح بومی و همساز با اقلیم نظیر چوب و … ،توجه به جهات اقلیمی و استفاده بهینه از انرژیهای طبیعی و غیرفعال با کاربرد روشهای نوین در عین احترام به زیست بوم منطقه با نگاه به میراث معماری بومی می بایست در طراحی معماری ساختمانهای روستایی که پاسخگوی نیازهای امروز جامعه ما باشد مورد توجه قرار گیرد و این وظیفه ایست که بر دوش جامعه معماران گیلان سنگینی می نماید.سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان به منظور تاکید بر ایجاد پیوند خلاقانه با ریشه های معماری بومی و نه تکرار آن و ایجاد انگیزه در جامعه معماری گیلان،همزمان با تدوین« ضوابط طراحی معماری خانه های مسکونی در مناطق جلگه ای و ساحلی روستایی گیلان » (پیوست شماره ۱) به منظور تلاش جامعه معماران گرانقدر در جهت دستیابی به پاسخ هایی مناسب در طراحی فضاهای مسکونی روستایی اقدام به برگزاری مسابقه نموده است.بدیهیست جهت آگاهی از ضوابط و جزییات مورد نیاز برای طراحی آیتمهای مسابقه،مطالعه و بررسی این ضوابط ضروری می باشد.

محورهای مسابقه:
با توجه به تقسیم بندی انواع کلی زمین و محل استقرار بنا در ضوابط طراحی معماری خانه های مسکونی در مناطق جلگه ای و ساحلی روستایی گیلان (پیوست شماره۱) به دو بخش «بافت مسکونی روستایی» و «خانه باغ»، سه سایت پلان زیر برای مسابقه در نظر گرفته شده است:

سایت شماره (۱) با ابعاد ۱۵×۲۰ متر با فرض دسترسی از چهارجهت جنوبی-شمالی-شرقی-غربی
• سایت پلان شماره ۱ براساس ضوابط استقرار در بافت مسکونی روستایی برای طراحی خانه روستایی یک طبقه( دوخوابه) در نظر گرفته شده است.

 

سایت شماره (۲) با ابعاد ۱۲×۲۵ متر با فرض دسترسی از چهارجهت جنوبی-شمالی-شرقی-غربی
• سایت پلان شماره ۲ براساس ضوابط استقرار در بافت مسکونی روستایی برای طراحی خانه روستاییدو طبقه (دو خوابه)درنظر گرفته شده است.

 

سایت شماره (۳) با ابعاد ۲۰×۲۵ متر با فرض دسترسی از چهارجهت جنوبی-شمالی-شرقی-غربی
• سایت پلان شماره ۳ بر اساس ضوابط طراحی خانه-باغ برای طراحی خانه روستایی دو طبقه (۳ خوابه)درنظر گرفته شده است.

طراحی با فرض قرارگیری ورودی و مسیردسترسی به سایتها از چهار جهت شمالی-جنوبی-شرقی و غربی، می بایست صورت گیرد. بعبارتی بعد از انتخاب هر کدام از سایتها، با درنظر گرفتن دسترسی به سایت از چهار جهت جغرافیایی و بررسی تاثیر آن در طرح معماری ، حداقل چهار آلترناتیو برای هر سایت پلان باید طراحی گرددکه شرکت کنندگان می بایست به موارد ذیل هنگام طراحی توجه نمایند:

• شرکت کنندگان بعد از انتخاب سایت پلان، می بایست نسبت به طراحی با توجه به ضـوابط هر سایت پلان با مراجعه به پیوست ۱ اقدام نمایند.
• حداکثر سطح اشغال و مساحت بنا با توجه به ضوابط پیوستی، درصدی از مساحت زمین می باشد،لذا با مشخص بودن ابعاد و مساحت سایت پلان و مراجعه به ضوابط پیوستی ،حداکثر سطح اشغال و مساحت بنا برای طراحی قابل محاسبه می باشد.پیش بینی ومحاسبه ابعاد فضاهای مورد نیاز (پذیرایی، آشپزخانه، اتاق خوابها، تراس، سرویس و حمام و …) بر اساس مساحت کل بدست آمده ب رعهده شرکت کنندگان می باشد.
• هر شرکت کننده میتواند یک سایت یا دو سایت یا هر سه سایت را برای طراحی انتخاب نمایند و در این خصوص محدودیتی وجود ندارد.
• بعد از انتخاب هر کدام از سایت پلانها، هر شرکت کننده ملزم است چهارگزینه (آلترناتیو) بر اساس چهار دسترسی شمالی-جنوبی-شرقی و غربی به سایت پلان طراحی نماید. بعبارتی تأثیرات تغییر دسترسی ها از جبهه های شمالی-جنوبی-شرقی و غربی، در طراحی آلترناتیو مربوطه را لحاظ نماید.

معیارهای ارزشیابی و داوری:
• انطباق با ضوابط طراحی معماری خانه های مسکونی در مناطق جلگه ای و ساحلی روستایی گیلان (پیوست شماره۱)
• توجه به فرهنگ و ریشه های معماری بومی منطقه برای پاسخگویی به نیازهای زندگی امروز در روستاهای گیلان
• توجه به اقلیم و انرژیهای غیرفعال (passive energy) و جهات وزش بادهای مطلوب و بادهای مزاحم فصلی در سازماندهی فضاها بخصوص در طراحی فضاهای نیمه باز
• روابط فضایی مناسب، استفاده مطلوب از حداکثر مساحت بنا و به حداقل رساندن سطوح غیرضرور (پرت فضایی)
• رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان

نحوه داوری:
• آثار رسیده در مورد هر یک از سایت پلانها بصورت جداگانه داوری خواهند گردید.
• آلترناتیوهای هرسایت پلان با توجه به دسترسی ها، مجزا داوری و رده بندی خواهند شد. و برای چهار آلترناتیو هر سایت پلان، رتبه های برتر مشخص می گردند.
• برای هر سایت پلان شرکت کنندگانی که حائز بالاترین نمره از مجموع امتیازات چهار آلترناتیو ارائه شده در مورد آن سایت پلان باشند، به عنوان رتبه های اول، دوم و سوم معرفی خواهد شد.

شرایط شرکت در مسابقه:
شرکت در مسابقه برای تمامی مهندسان معمار و دانشجویان رشته معماری آزاد است.

شرایط و نحوه ارائه آثار:
• کلیه آثار در ابعاد ۷۰×۵۰، برروی فوم بورد، برای هر آلترناتیو یک شیت و در مجموع برای هر سایت پلان چهار شیت ارائه گردد.
• نقشه های مورد نیاز شامل: طراحی و ارائه سایت پلان مجموعه با مقیاس (۲۰۰/۱)، ارائه پلانها (شامل پلان اندازه گذاری با مبلمان و پلان شیب بندی) در مقیاس (۱۰۰/۱)، نما ها و برش ها در مقیاس (۱۰۰/۱) ، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی (شامل دیدهای پرنده و انسانی )، مشخص نمودن کلیت سیستم پیشنهادی سازه (آکس بندی و تیر و ستون) در نقشه ها و درصورت لزوم جزئیات و بزرگنمایی به منظور معرفی کامل طرح
• علاوه بر شیت ها،ارسال فایل پروژه ها با فرمت TIFFیا PDF با رزولوشن ۳۰۰ dpi بر روی لوح فشرده الزامی است.
• مبانی نظری طرح و ایده طراحی حداکثر در ۱۰ خط و یا بصورت گرافیکی(ترجیحا) در شیتها ارائه گردد.
• سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان حق برگزاری نمایشگاه و چاپ آثار رسیده را (با ذکر نام صاحب اثر) در فرصت مناسب برای خود محفوظ می دارد.
• هیچ یک از آثار رسیده مرجوع نخواهد شد.
تذکر: وجود مشخصات طراح و سایر نشانه ها از قبیل لوگو ، امضاء ،نشانه خاص طراح یا شرکت یا گروه طراحی در طرح های ارسالی موجب حذف طرح از مراحل داوری خواهد گردید.مشخصات صرفا در فایل مربوطه و پاکت ارسالی درج گردد.

هیأت داوران:
(به ترتیب حروف الفبا)
– دکتر محمد مهدی رئیس سمیعی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
– دکتر اصغر ساعد سمیعی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
– دکتر نیکروز مبرهن شفیعی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده میراث فرهنگی کشور
– دکتر غلامحسین معماریان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

جوایز مسابقه:
برندگان رتبه های اول: مجموعاً مبلغ نود میلیون (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، لوح تقدیر و چاپ اثر در ویژه نامه سازمان
برندگان رتبه های دوم: مجموعاً مبلغ شست میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، لوح تقدیر و چاپ اثر در ویژه نامه سازمان
برندگان رتبه های سوم: مجموعاً مبلغ سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، لوح تقدیر و چاپ اثر در ویژه نامه سازمان
رتبه های اول تا سوم هر آلترناتیو: لوح تقدیر و چاپ اثر در ویژه نامه سازمان

برنامه زمانبندی مسابقه:
زمان تحویل حضوری آثار به دبیرخانه مسابقه: از روز سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴ تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶
(درصورت ارسال پستی آثار، ملاک زمان تحویل آثار به دبیرخانه می باشد. لذا شرکت کنندگان محترم زمان لازم جهت ارسال پستی را مد نظر قرار دهند. بدیهی است بعد از زمان فوق هیچ طرحی پذیرفته نخواهد شد.)
زمان اعلام نتایج: روز شنبه ۹۶/۱۲/۵ (مصادف با روز مهندس)
(زمان های اعلام شده قابل تمدید نمی باشد.)

• دریافت مدارک موردنیاز:
– پیوست یک ضوابط طراحی مسکونی
– دانلود فایل فراخوان مسابقه

دبیرخانه:
رشت، بلوار شهید انصاری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان، دبیرخانه مسابقه معماری
تلفن: ۳-۳۳۷۵۹۷۰۱-۰۱۳    فکس: ۳۳۷۲۰۲۷۱-۰۱۳
سایت مرتبط: www.guilan-nezam.ir
پوستر مسابقه
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Follow Memarnews

دانلود آهنگ جدید مجید خراطها بی رحمی

۹ دی ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید مجید خراطها بی رحمی

آهنگ زیبا و بسیار شنیدنی مجید خراطها بنام بی رحمی همراه با متن و دو کیفیت 320 و 128

شعر , آهنگسازی و تنظیم کننده : مجید خراطها

Exclusive Song: Majid Kharatha – “Bi Rahmi” With Text And Direct Links In UpMusic

Majid Kharatha Bi Rahmi دانلود آهنگ جدید مجید خراطها بی رحمی

متن آهنگ بی رحمی مجید خراطها

♪♪♫♫♪♪♯
کسی سراغتو ازم بگیره بهش میگم اصلا وجود نداشتی
دوست ندارم همه بدونن وجودشو نداشتی
بی رحمی مگه پشتت همیشه وایستاده نبودم
♪♪♫♫♪♪♯ بی رحمی مگه عاشق تو مگه ساده نبودم میفهمی نابودم ♪♪♫♫♪♪♯
دیوونه است داره زندگی میکنه دیگه جدامون
این خونه دلش تنگ میشه یک روز واسه دوتامون بیچاره دلهاون
اگه یکم دوسم داری زجرم نده انقدر رو اعصابم نرو حالم بده
اونی که برده دلتو اسمش چیه اگه بخوای بری ته نامردیه
آخ به خدا اگه بری نامردیه
♪♪♫♫♪♪♯ نگو خدا میخواد به اینجا بکشه نمیذارم هرچی خدا میخواد بشه ♪♪♫♫♪♪♯
چطور وقتی تو کوچه ها در به درم هرجا که با هم خاطره داشتیم نرم
دیگه داره تموم میشه رابطمون بگم کجا رفتی آخه به این و اون
از این همه خاطره هامون رد نشو تورو خدای هر دوتامون بد نشو

UpMusicTag دانلود آهنگ جدید مجید خراطها بی رحمی
حقم بود کاش از اولش هم ساده نبودم حقم بود ای کاش تا اینجاشم وایستاده نبود
عمرم رفت نابودم
حق داری واسه خوشحالیت شاید هیچی نداشتم حق داری شاید زیادی بودم کم میذاشتم
دوست که داشتم
اگه دلت یکم برام سوخته نرو اینجا یکی چشو به در دوخته نرو
♪♪♫♫♪♪♯ بری فردا حال تو از من بدتره نیستم که آرومت کم یادت نره ♪♪♫♫♪♪♯
نیستم که آرومت کم یادت نره
اگه موندی توی غم و سختی برو اگه خیال کردی که خوشبختی برو
برو بدون یه ذره شرم و حیا اما اگه رفتی دیگه اصلا نیا
نیای بگی که اون ولت کرده تورو این بار آخره بهت میگم نرو
هنوز نرفتی خونمونو غم گرفت بسه دیگه بی معرفت گریم گرفت

♪♪♫♫♪♪♯

مجید خراطها بی رحمی

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید مجید خراطها بی رحمی