فلز تاران

انتشار کتاب «مقدمه ای بر مدیریت انرژی و منابع جریان آب در طراحی شهری»

۹ شهریور ۱۳۹۶

‘},
{id: 39024, image: ‘http://memarnews.com/wp-content/uploads/2017/08/ketabe-moqadameii-bar-modiriate-enerji-v-manabe-aabhaye-jari-dar-tarahie-shahri-1.jpg’, thumb: ‘http://memarnews.com/wp-content/uploads/2017/08/ketabe-moqadameii-bar-modiriate-enerji-v-manabe-aabhaye-jari-dar-tarahie-shahri-1-150×150.jpg’, permalink: ‘

‘}
];

اختصاصی، معمارنیوز- انتشار کتاب «مقدمه ای بر مدیریت انرژی و منابع جریان آب در طراحی شهری»

تألیف:
دکتر حیدر جهان بخش؛ عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
مهندس مرتضی لطفی پور سیاهکلرودی؛ پژوهشگر و مدرس دانشگاه

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین
تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۹۶
تعداد صفحه: ۱۲۰
قیمت: ۱۷۰/۰۰۰ ریال

از مهمترین منابع محیطی که باید در توسعه پایدار شهری مورد توجه قرار گیرند منابع انرژی و منابع آبهای سطحی یا همان جریان روانابها در شهر است. طراحی شهری در یکی دو دهه اخیر به این حوزه ورود کرده و رویکردها و راهکارهای عملی را در این زمینه ارائه داده است. در حوزه مدیریت انرژی نگاه کلی برنامه ریزی و طراحی شهری از ۵ حیث قابل بررسی است؛ کاهش مصرف، کنترل و جلوگیری از اتلاف، بهره گیری از انرژی های طبیعی، بهره گیری از انرژی های نو، بهره وری در مصرف و بازیافت انرژی و تولید مجدد آن رویکردهایی است که در این بخش مورد توجه است و برای هر یک با توجه به شرایط محیطی و مقیاس مداخله، راهکارهای عملیاتی تعریف می کند.

همچنین طراحی شهری به بحث مدیریت جریان آبهای سطحی و این منبع مهم در شهر، از طریق نگرشی جدید به نام طراحی شهری حساس به آب ورود کرده است. این نگرش در پی نزدیک نمودن چرخه آب در محیط های شهری به چرخه طبیعی آب و نیز بهره گیری از جریان روانابها به عنوان یک فرصت (در مقابل وضعیت کنونی که به عنوان تهدیدی برای شهر به آن نگریسته می شود) است. فرصتی در جهت افزایش مطبوعیت محیطی شهرها و خلق فضاهای مطلوب همزمان با کاهش آثار نامطلوبی که جریان روانابها به طور مستقیم و غیر مستقیم آن را پدید می آورند.

پیشگفتار کتاب:
برنامه ریزی و طراحی شهری در سالهای اخیر رفته رفته به خصوصیت میان رشته ای خود نزدیک شده و در هماهنگی و هم افزایی با سایر حوزه های مرتبط با محیط شهری سعی در افزایش نقش کارکردی خود داشته اند. امروزه مباحث مربوط به محیط زیست، حفاظت از منابع محیطی و بهره وری در مصرف آنها با نگاه پایداری به توسعه شهری جای خود را در دانش شهرسازی یافته است. طراحی شهری دیگر صرفاّ پرداختن به مباحث کالبدی و هنری نیست، بلکه به زندگی روزانه شهروندان ورود کرده و در پی کمک برای یافتن راه حل هایی است که می تواند به کاهش آسیب های وارد بر محیط زندگی آنها کمک کرده و در نهایت محیطی مطبوع تر برای زندگی شهروندان ایجاد کند. همچنین طراحی شهری با نگاهی فراتر، در پی بهره برداری بهینه از منابع است. تبدیل تهدیدهای محیط زندگی شهری به فرصت نیز از دیگر رویکردهایی است که طراحی و برنامه ریزی شهری باید به آنها توجه کنند.

کتاب حاضر که برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مرتضی لطفی پور سیاهکلرودی به راهنمایی دکتر حیدر جهان بخش و یک طرح پژوهشی مشترک از نکارندگان در سال ۱۳۹۴ می باشد، منطبق با همین نگاه و با هدف بهره گیری از ظرفیتها و روشهای طراحی شهری به منظور کاهش آسیب های وارده بر محیط ناشی از مصرف و مدیریت نادرست منابع محیطی (با تمرکز بر منابع انرژی و جریان روانابهای شهری) نگارش شده و امید است دریچه ای مناسب از این منظر پیش روی خوانندگان بگشاید.

• فهرست مطالب کتاب:

فصل اول: توسعه پایدار در محیط های شهری
هدف فصل
مقدمه
۱-۱- توسعه پایدار، تعاریف و مفاهیم
۱-۱-۱- مفهوم پایداری در توسعه
۱-۱-۲- تعاریف و وجوه مختلف توسعه پایدار
۱-۱-۳- پیشینه و سیر تاریخی توسعه پایدار
۱-۱-۴- ویژگی ها و شاخصه های توسعه پایدار
۱-۲- توسعه پایدار شهری
۱-۲-۱- شرح و بسط مفهوم توسعه پایدار شهری
۱-۲-۲- اصول و ویژگی های توسعه پایدار شهری
۱-۲-۳- طراحی پایدار شهر
۱-۳- شهر پایدار
۱-۴- نقش طراحی شهری در توسعه پایدار
جمع بندی فصل

فصل دوم: نقش و جایگاه مدیریت انرژی و منابع آب در توسعه پایدار شهری
هدف فصل
مقدمه
بخش اول؛ انرژی
۲-۱- نقش و اهمیت مدیریت انرژی در تحقق توسعه پایدار
۲-۲- انرژی پایدار
۲-۳- انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار
۲-۳-۱- ضرورت به کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر
۲-۴- آسیب های ناشی از مصرف بی رویه انرژی بر محیط زیست شهری
بخش دوم؛ منابع آب
۲-۵- نفش و اهمیت منابع آب در فرآیند توسعه پایدار
۲-۶- مدیریت پایدار منابع آب
۲-۷- چالش های فراروی مدیریت منابع آب در کشور
جمع بندی فصل

فصل سوم: رویکردها و راهکارهای مدیریت انرژی در طراحی و برنامه ریزی شهرها
هدف فصل
مقدمه
۳-۱- مفهوم «مدیریت انرژی» در شهرسازی
۳-۲- مدیریت انرژی در نظریه طراحی شهری اقلیمی
۳-۲-۱- تاریخچه و پیشینه نظریه طراحی شهری اقلیمی
۳-۲-۲- تعاریف و اصول
۳-۲-۳- روش های مدیریت انرژی در نظریه طراحی شهری اقلیمی
۳-۳- مدیریت انرژی در مدل دهکده های شهری
۳-۳-۱- تاریخچه و پیشینه مدل دهکده های شهری
۳-۳-۲- تعاریف و اصول
۳-۳-۳- روش های مدیریت انرژی در مدل دهکده های شهری
۳-۴- مدیریت انرژی در مدل شهر اکولوژیک
۳-۴-۱- تاریخچه و پیشینه مدل شهر اکولوژیک
۳-۴-۲- تعاریف و اصول
۳-۴-۳- روش های مدیریت انرژی در مدل شهر اکولوژیک
۳-۵- مدیریت انرژی در توسعه حمل و نقل عمومی محور
۳-۵-۱- تاریخچه و پیشینه نظریه توسعه حمل و نقل عمومی محور
۳-۵-۲- تعاریف و اصول
۳-۵-۳- روش های مدیریت انرژی در نظریه توسعه حمل و نقل عمومی محور
۳-۶- مدیریت انرژی در نظریه رشد هوشمند شهری
۳-۶-۱- تاریخچه و پیشینه نظریه رشد هوشمند شهری
۳-۶-۲- تعاریف و اصول
۳-۶-۳- روش های مدیریت انرژی در نظربه رشد هوشمند شهری
۳-۷- مدیریت انرژی در نظریه توسعه محلات پایدار
۳-۷-۱- تاریخچه و پیشینه نظریه توسعه محلات پایدار
۳-۷-۲- تعاریف و اصول
۳-۷-۳- روش های مدیریت انرژی در نظریه توسعه محلات پایدار
۳-۸- مدیریت انرژی در نظریه شهر فشرده
۳-۸-۱- تاریخچه و پیشینه نظریه شهر فشرده
۳-۸-۲- تعاریف و اصول
۳-۸-۳- روش های مدیریت انرژی در نظریه شهر فشرده
جمع بندی فصل

فصل چهارم: مدیریت پایدار جریان آبهای سطحی (روانابها) در شهر
هدف فصل
مقدمه
۴-۱- جریان روانابها و معضلات پیش رو
۴-۲- سابقه و پیشینه مدیریت پایدار جریان روانابها
۴-۳- رشد ناپایدار شهرها
۴-۴- چرخه آب
۴-۴-۱- چرخه آب در محیط های طبیعی
۴-۴-۲- چرخه آب در محیط های شهری
۴-۵- منابع آبی در شهر
۴-۶- روانابهای سطحی
۴-۵-۱- عوامل موثر بر جریان روانابها
۴-۷- روشهای سنتی و معمول در مدیریت روانابهای شهری
۴-۸- سابقه و پیشینه مدیریت پایدار آبهای سطحی
۴-۹- طراحی شهری حساس به آب و اجزاء تشکیل دهنده آن
۴-۹-۱- اهداف طراحی شهری حساس به آب
۴-۹-۲- منافع و مزایای طراحی شهری حساس به آب
۴-۹-۳- طراحی شهری حساس به آب در قیاس با مفاهیم مشابه خود
۴-۱۰- مقیاس اجرایی طراحی شهری حساس به آب در حوزه مدیریت پایدار جریان روانابها
جمع بندی فصل

فصل پنجم: روشها و سازوکارهای اجرایی مدیریت پایدار جریان روانابها در طراحی شهری
هدف فصل
مقدمه
۵-۱- فازهای اجرایی طراحی شهری حساس به آب به منظور مدیریت پایدار روانابها
۵-۲- مدیریت پایدار روانابهای شهری در فاز «استفاده از آب باران»
۵-۲-۱- تانکرهای جمع آوری و برداشت اب باران
۵-۳- مدیریت پایدار روانابهای شهری در فاز «تصفیه و پاکسازی»
۵-۳-۱- حوزچه های تصفیه زیستی
۵-۳-۲- زیست بومچه ها
۵-۳-۳- فیلترهای شنی و ماسه ای
۵-۳-۴- دستگاه های SQID
۵-۴- مدیریت پایدار روانابهای شهری در فاز «نگهداشت و نفوذ»
۵-۴-۱- نگهداشت در بام
۵-۴-۲- کفسازی های نفوذپذیر
۵-۴-۳- ترانشه های نفوذ
۵-۴-۴- جوی باغچه ها
۵-۴-۵- سیستم های زمین سلولی (ژئوسلولار)
۵-۴-۶- حوزچه¬های نگهداشت موقت
۵-۵- مدیریت پایدار روانابهای شهری در فاز «هدایت و انتقال»
۵-۶- تأثیرات روش های اجرایی طراحی شهری حساس به آب در مقیاس معابر شهری
۵-۶-۱- طراحی شهری حساس به اب و منظر شهری
۵-۶-۲- اهمیت خیابان ها و معابر شهری جهت اجرای سازوکارهای WSUD
۵-۶-۳- اهداف مدیریت آبهای سطحی در مقیاس خیابان ها و معابر شهری
۵-۶-۴- تأثیر اقدامات WSUD بر منظر شهری
۵-۷- شرایط تحقق پذیری و الزامات موفقیت اجرای راهکارهای طراحی شهری حساس به آب
۵-۷-۱- بسترها و زیرساخت های قانونی لازم
۵-۷-۳- توجه به مفاهیم و وجوه زیبایی شناسانه و میزان توان عملیاتی کردن این مفاهیم
۵-۷-۴- قابلیت های عملکردی و میزان توانایی این روش ها در دستیابی به اهداف فنی
۵-۷-۵- توجه به مقیاس اجرای طرح، سایت های بهینه اجرا و درنظرگرفتن تناسب روشها با مقیاس سایت و بستر شهری مورد اجرا
۵-۶-۷- توجه به شرایط و گونه های اقلیمی طرح و ارائه راهکارهای متناسب با شرایط اقلیمی
۵-۷-۷- قابلیت کاربرد و میزان بهره وری استفاده از روش های طراحی شهری حساس به آب در مدیریت پایدار آبهای سطحی
۵-۷-۸- درک، آگاهی و پذیرش عمومی (میزان بازخوردهای مثبت مردمی)
۵-۷-۹- برنامه ریزی تلفیقی و یکپارچه
۵-۷-۱۰- چالش های تاثیرگذار بر مدیریت روانابها با استفاده از ایده طراحی شهری حساس به آب
جمع بندی فصل

فصل ششم: رودخانه ها و مسیل های شهری مهمترین عرصه های بهره گیری از طراحی شهری حساس به آب
هدف فصل
مقدمه
۶-۱- رودخانه های شهری
۶-۲- رودخانه ها و اهمیت آن در برنامه ریزی و طراحی شهری
۶-۳- لبه آبی شهرها
۶-۴- چالش های مرتبط با آبراهه های فصلی در شهرها
۶-۵- ضرورت توجه و ساماندهی رودخانه های شهری
۶-۶- اهداف توسعه پایدار در کناره لبه رودخانه ها
۶-۷- شاخص ها و معیارهای طرح رودخانه ها از نگاه توسعه پایدار
۶-۸- فاکتورهای کلیدی در احیاء آبکناره های شهری
۶-۹- اهداف، راهبردها و سیاست های طراحی آبکناره های فصلی
۶-۱۰- بررسی تجارب خارجی و داخلی
۶-۱۰-۱- آبراهه چئونگی چئون در شهر سئول کره جنوبی
۶-۱۰-۲- آبراهه پراگ در شهر پراگ جمهوری چک
۶-۱۰-۳- پروژه فضای شهری میدان پستدامر در شهر برلین آلمان
۶-۱۰-۴- ساماندهی رود-دره کن در تهران
۶-۱۰-۵- ساماندهی مسیل انزاب در شهر مراغه
۶-۱۰-۶- جمع بندی نمونه های بررسی شده
جمع بندی فصل

دریافت تصویر روی جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

هرگونه استفاده از مطالب اختصاصی این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

share Memarnews content
Follow Memarnews

سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین

۹ شهریور ۱۳۹۶

‘}
];

برگزارکننده: با حمایت مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

محورهای کنفرانس:

• محورهای معماری:
مهندسی معماری
انرژی معماری
معماری اسلامی
تکنولوژی معماری
معماری ومحیط زیست
مدیریت پروژه و ساخت
معماری منظر و زیبایی
مطالعات معماری ایران
معماری و توسعه پایدار
مرمت نوین ابنیه سنتی
فناوریها نوین  در معماری
بهینه سازی مصرف در ساختمان ها
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
و سایر مباحث مرتبط در زمینه معماری

• محورهای شهرسازی:
مهندسی شهرسازی
شهرسازی اسلامی
طراحی شهری پایدار
بهسازی و نوسازی شهری
شهرسازی و توسعه شهری پایدار
تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
سایر مباحث مرتبط در زمینه شهرسازی

• محورهای برنامه ریزی:
آمایش سرزمین
برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی روستایی
برنامه ریزی منطقه ای
برنامه ریزی گردشگری
مدیریت پروژه های شهری
برنامه ریزی کالبدی شهری
فرهنگ شهر نشینی و حقوق شهری
نقش شهرداری ها در توسعه شهری
و سایرمباحث مرتبط در زمینه  مدیریت و برنامه ریزی

• محورهای جغرافیایی

 

تاریخ های مهم:
مهلت ارسال مقالات: ۳۰ آبان ۹۶
مهلت واریز هزینه ها: ۱ آذر ۹۶
زمان همایش: ۶ آذر ۹۶

دبیرخانه:
تلفن: ۷۷۲۱۱۹۶۲-۰۲۱
ایمیل: info@bgconf.ir
سایت مرتبط: www.bgconf.ir
پوستر کنفرانس
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید

share Memarnews content
Follow Memarnews

متن موزیک برگرد امین و امید

۹ شهریور ۱۳۹۶

متن موزیک برگرد امین و امید
Lyrics New Song By : Amin And Omid Bargard

متن آهنگ برگرد امین و امید متن موزیک برگرد امین و امید

متن موزیک شنیدنی برگرد امین و امید

چشام به راهتن دوباره برگرد نمیشه این روزا بی تو سر کرد
ببین نبودنت واسم عذابه خدا کنه یکی بگه همش یه خوابه

تمامه زندگیمو پای تو دادم تمامه اون روزا نمیره از یادم
بگو چی پیش اومد که عشقمون تباه شد تمومه عشقمون اسیر اشتباه شد

داری تو میگذری از منو رد میشی داری تو بیخودی با دلم بد میشی
تو مسیر خوشبختیه عشقمون چقدر ساده تو اینجوری سرد میشی

داری تو میگذری از منو رد میشی داری تو بیخودی با دلم بد میشی
تو مسیر خوشبختیه عشقمون چقدر ساده تو اینجوری سرد میشی

ترانه برگرد امین و امید

یه بار رفتی و صد بار مردم اما تو عشق با تو کم نیاوردم
صدا کن اسممو آروم بگیرم دست منو بگیر نذار بمیرم

داری تو میگذری از منو رد میشی داری تو بیخودی با دلم بد میشی
تو مسیر خوشبختیه عشقمون چقدر ساده تو اینجوری سرد میشی

داری تو میگذری از منو رد میشی داری تو بیخودی با دلم بد میشی
تو مسیر خوشبختیه عشقمون چقدر ساده تو اینجوری سرد میشی

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده امین و امید برگرد

متن موزیک برگرد امین و امید از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک برگرد امین و امید اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.

متن موزیک وای دل بیقرارم بهنام بانی

۹ شهریور ۱۳۹۶

متن موزیک وای دل بیقرارم بهنام بانی
Lyrics New Song By : Behnam Bani Vay Dele Bighararam

متن آهنگ وای دل بیقرارم بهنام بانی متن موزیک وای دل بیقرارم بهنام بانی

متن موزیک شنیدنی وای دل بیقرارم بهنام بانی

دو سه روزه دلم یه حاله خوبی داره تو رو دیدن چقدر رو من اثر میذاره
دو سه روزه عجیب چشام همش دنباله توئه کار توئه

دو سه روزه بهت حواسم هر جا پرته دو سه روزه عجیب دلم هواتو کرده
داره تو قلبه من چی میشه اینا کار توئه کار توئه

وای دله بیقرارم دیگه دل ندارم دیگه تا کی باید این عشقو به روم نیارم
وای دله بیقرارم کیو جز تو دارم تویه آسمونه دنیام تویی تک ستارم

دله بیقرارم , وای دله بیقرارم وای دله بیقرارم وای دله بیقرارم

ترانه وای دل بیقرارم بهنام بانی

دلو دلدار تویی غمو غمخوار منم به خدا یار تویی دله بیمار منم
دلو دلدار تویی غمو غمخوار منم به خدا یار تویی دله بیمار منم

وای دله بیقرارم دیگه دل ندارم دیگه تا کی باید این عشقو به روم نیارم
وای دله بیقرارم کیو جز تو دارم تویه آسمونه دنیام تویی تک ستارم

وای دله بیقرارم دیگه دل ندارم دیگه تا کی باید این عشقو به روم نیارم
وای دله بیقرارم کیو جز تو دارم تویه آسمونه دنیام تویی تک ستارم

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده بهنام بانی وای دل بیقرارم

متن موزیک وای دل بیقرارم بهنام بانی از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک وای دل بیقرارم بهنام بانی اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.

گفتگو پیرامون «منظر شهری تهران؛ روزگار نو»؛ در خشت و خیال رادیو فرهنگ – امشب

۹ شهریور ۱۳۹۶

گفتگو پیرامون «منظر شهری تهران؛ روزگار نو»؛ در خشت و خیال رادیو فرهنگ - امشب

‘, layer: ‘

‘}
];

اختصاصی، معمارنیوز- در برنامه خشت و خیال این هفته مورخ ۸ شهریور ماه ۹۶ (امشب)، دکتر محمد رضا مهربانی گلزار، مهمان حمید ترابی کارشناس مجری برنامه خواهد بود.

موضوع گفتگو:
منظر شهری تهران؛ روزگار نو

با حضور:
دکتر محمد رضا مهربانی گلزار؛ معمار منظر و مدرس دانشگاه
– حمید ترابی؛ معمار و پژوهشگر

زمان پخش: چهارشنبه ۸ شهریور ماه ۱۳۹۶، ساعت ۲۱ – رادیو فرهنگ

برنامه خشت و خیال به تهیه کنندگی فرامرز علیخانی، روزهای چهارشنبه روی موج اف ام، فرکانس ۱۰۶ و یا به صورت آنلاین از سایت رادیو فرهنگ پخش می گردد.

دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

هرگونه استفاده از مطالب اختصاصی این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

share Memarnews content
Follow Memarnews

مطالب پیشنهادی :


‘, layer: ‘

‘, layer: ‘

‘},
{id: 36450, image: ‘http://memarnews.com/wp-content/uploads/2017/06/mosabeqe-tarahie-yadmane-modafe-haram.jpg’, thumb: ‘http://memarnews.com/wp-content/uploads/2017/06/mosabeqe-tarahie-yadmane-modafe-haram-150×150.jpg’, permalink: ”, layer: ‘

‘, layer: ‘

‘},
{id: 36032, image: ‘http://memarnews.com/wp-content/uploads/2017/05/mosabeqe-dolche-vita-2.jpg’, thumb: ‘http://memarnews.com/wp-content/uploads/2017/05/mosabeqe-dolche-vita-2-150×150.jpg’, permalink: ”, layer: ‘

‘, layer: ‘

متن موزیک معذرت شهاب مظفری

۹ شهریور ۱۳۹۶

متن موزیک معذرت شهاب مظفری
Lyrics New Song By : Shahab Mozaffari Mazerat

متن آهنگ معذرت شهاب مظفری متن موزیک معذرت شهاب مظفری

متن موزیک شنیدنی معذرت شهاب مظفری

معذرت اگه کمم واسه دلت نگفتم حرفامو بهت گذاشتم عاشقم بشی
شدم تمومه عامله سرگیجه های دائمت نفهمیدی که عشقه من تو زندگیت مزاحمه

معذرت اگه داد میزدم سرت اگه چشمات همش تره اگه بعد از این بازیا میگفتم بار آخره
شکستنت جلو چشام منو از رو نمیبره دروغام میشد باورت منو ببخش

معذرت اگه مجبور شدی بری حق داری هر چی که بگی
کاری کردم که دائما بگی لعنت به زندگیم ترسیدم خیانت کنم بهت از روی بچگی

معذرت واسه قرصای هر شبت که هر کدومشم کمه واسه آروم گرفتنت
میدونم هر چی میکشی همش به خاطر منه پشیمونم ببین منو معذرت تنها حرفمه

ترانه معذرت شهاب مظفری

معذرت واسه اون همه خاطره که کرده بازی با دلت
معذرت اگه همش مرددم گفته بودم که قید احساسمو دیگه زدم

تو لیقاتت این نبود نمیدونستی من بدم هی بهونه کردم چطور دیگه جوابتو ندم منو ببخش

معذرت اگه مجبور شدی بری حق داری هر چی که بگی
کاری کردم که دائما بگی لعنت به زندگیم ترسیدم خیانت کنم بهت از روی بچگی

معذرت واسه قرصای هر شبت که هر کدومشم کمه واسه آروم گرفتنت
میدونم هر چی میکشی همش به خاطر منه پشیمونم ببین منو معذرت تنها حرفمه

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده شهاب مظفری معذرت

متن موزیک معذرت شهاب مظفری از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک معذرت شهاب مظفری اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.

نشست «سازه به زبان معماری»

۹ شهریور ۱۳۹۶

موسسه رویدادهای صبا برگزار می کند: نشست «سازه به زبان معماری» سخنران: مهندس سید مهدی فقیه ایمانی؛ کارشناس ارشد مهندسی سازه دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی معماری دانشگاه تهران عضو گروه طراحی شرکت سازه های پارچه ای دیبا * حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد. زمان: پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵ الی […]

نوشته نشست «سازه به زبان معماری» اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.

سومین کنگره بین المللی علوم زمین وتوسعه شهری-کنفرانس هنر،معماری،مدیریت شهری

۹ شهریور ۱۳۹۶

سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهری برگزارکننده: دبیرخانه کنفرانس با حمایت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشگاه پیام نور تبریز محورهای کنفرانس: • مهندسی معماری و توسعه پایدار: معماری پایدار معماری و هویت شهری نقش معماری در […]

نوشته سومین کنگره بین المللی علوم زمین وتوسعه شهری-کنفرانس هنر،معماری،مدیریت شهری اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.

متن موزیک عشق قدیمی ایمان غلامی

۹ شهریور ۱۳۹۶

متن موزیک عشق قدیمی ایمان غلامی
Lyrics New Song By : Iman Gholami Eshghe Ghadimi

متن آهنگ عشق قدیمی ایمان غلامی متن موزیک عشق قدیمی ایمان غلامی

متن موزیک شنیدنی عشق قدیمی ایمان غلامی

تو همه ی زندگیمی همون عشقه قدیمی که هنوزم بهترینی
تا دنیا دنیاست چشم همه فقط رو ما دوتاست ببین تو این دنیای بی احساس کی بهتر از ماست

دورت بگردم اسیر عشقتم دیدی میگفتم که میرسیم به هم عشق قدیمی چشم بر ندار ازم
دورت بگردم اسیر عشقتم دیدی میگفتم که میرسیم به هم عشق قدیمی چشم بر ندار ازم

ترانه عشق قدیمی ایمان غلامی

تو چشات دریای احساس آهای مخاطب خاص خدا همیشه با ماست
تا دنیا دنیاست چشم همه فقط رو ما دوتاست ببین تو این دنیای بی احساس کی بهتر از ماست

دورت بگردم اسیر عشقتم دیدی میگفتم که میرسیم به هم عشق قدیمی چشم بر ندار ازم
دورت بگردم اسیر عشقتم دیدی میگفتم که میرسیم به هم عشق قدیمی چشم بر ندار ازم

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده ایمان غلامی عشق قدیمی

متن موزیک عشق قدیمی ایمان غلامی از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک عشق قدیمی ایمان غلامی اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.

متن موزیک چی میگی حسین قربانپور

۹ شهریور ۱۳۹۶

متن موزیک چی میگی حسین قربانپور
Lyrics New Song By : Hossein Ghorbanpour Chi Migi

متن آهنگ چی میگی حسین قربانپور متن موزیک چی میگی حسین قربانپور

متن موزیک شنیدنی چی میگی حسین قربانپور

شوخی نیست نمیتونی یه لحظه جام باشی
نمیذارم دیگه باهام باشی دلیله سوزه گریه هام باشی

شوخی نیست تمومه زندگیمو باریدم من از محبتِ تو چی دیدم تا بوده از تو بوده رنجیدم

چی میگی دوباره عاشقی کنم چی شه بازم دلم بازیچه ی کی شه برو که روزگارم آتیشه
چی میگی چه انتظاری داری از آدم چیا کشیدم از دله ساده ام نمونده چیزی از خودم یادم

ترانه چی میگی حسین قربانپور

خستم کرد بهونه هایی که تو میگیری ازم تقاصه چیو میگیری بی معرفت واسه کی میمیری
خستم کرد نگاه مدعیه خودخواهت باید جدا بشه ازم راهت به احترامِ عشقمون ساکت

چی میگی دوباره عاشقی کنم چی شه بازم دلم بازیچه ی کی شه برو که روزگارم آتیشه
چی میگی چه انتظاری داری از آدم چیا کشیدم از دله ساده ام نمونده چیزی از خودم یادم

♪♫♦

دانلود موزیک خواننده حسین قربانپور چی میگی

متن موزیک چی میگی حسین قربانپور از سایت بزرگ تکست‌آهنگ ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید

نوشته متن موزیک چی میگی حسین قربانپور اولین بار در تکست آهنگ | متن موزیک پدیدار شد.